Saltar a continguts

Escola de Música i Dansa Fusió

Navegació

Menú principal

Assignatures

Imatge de complement
Anàlisi i creació. Harmonia
Una assignatura per aprofundir en els coneixements musicals

(2on i 3er cicle Nivell Mitjà)

Donat, per una part, l'interès per part d'alguns alumnes de tenir opcions a presentar-se al grau superior de música, i per altra part, la necessitat de donar uns coneixements alhora significatius i útils tant per aquests alumnes com pels alumnes que no tenen en principi una fita professional amb la música, es proposa articular un programa únic però prou flexible per respondre a aquests interessos diversos i al mateix temps temps que s'adeqüi al principi pedagògic d'aportar sempre un coneixement significatiu de la música. Per tant, es proposa l'elaboració d'una programació única referida a les matèries d'anàlisi i harmonia, desglossable en un mínim de 4 anys, segons el nivell de treball i l'interès dels alumnes, a partir de la qual poder decidir en cada moment en quin aspecte de la programació es posa més èmfasi, tant respecte al grup- classe com respecte a cada alumne.

Aquesta programació donaria compte, bàsicament, dels continguts que habitualment corresponen a les "matèries teòriques", és a dir, l'anàlisi i el treball d'escriptura (associat a la matèria d'Harmonia). L'enfoc seria però conceptualment diferent en el qual primaria l'explicació i la comprensió per sobre de la simple descripció. El que es vol aportar és una articulació clara d'aquests dos eixos diferenciats però complementaris, com són l'anàlisi i l'escriptura (en forma d'experimentació i de realització de situacions musicals que reflecteixin el grau de comprensió de l'alumne), i una seqüenciació més evident dels continguts 

Aquest web forma part de: Sant Cugat Entitats